Rekrutacja

Szanowni Państwo

W miesiącu marcu odbywa się (elektroniczny) nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnym opiekunem w Ostrowie Wielkopolskim. Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na pozostałe miejsca.


Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny będzie na stronie https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/
 

Informujemy równocześnie, że dla dzieci kontynuujących naukę w naszym przedszkolu dyrektor wydaje deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, którą należy dostarczyć do przedszkola w wyznaczonym przez dyrektora terminie (deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego).

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

 

Informujemy, że po zakwalifikowaniu dziecka do placówki należy wypełnić dokument "Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki" i dostarczyć go w wyznaczonym terminie do Przedszkola.