Koncepcja pracy

Obraz pomocniczny

 

     Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);

Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458);

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r., Nr 4, poz. 17);

Statut Przedszkola nr 13 Sindbad w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

MISJA

  • Jesteśmy przedszkolem dbającym o zdrowie dzieci pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym a w efekcie dążącym do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka, jego uśmiechu i zadowolenia oraz umiejętności współdziałania z innymi.
  • Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i jego możliwościami rozwojowymi.
  • Poprzez edukację budujemy „ świadomość prozdrowotną” dziecka oraz jego odpowiedzialność za własne zdrowie.
  • Respektujemy prawa dziecka zawarte w KONWENCJI PRAW DZIECKA.
  • Dostarczamy dziecku prawidłowych postaw, wartości i zachowań potrzebnych mu do rozwinięcia umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń, które ułatwią im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia.
  • Współpracujemy z instytucjami i osobami mogącymi nam pomóc w naszym działaniach.
  • Założenia naszego przedszkola są wartością dla wszystkich pracowników (nie tylko pedagogicznych).
  • Opieramy się na pięciu mocnych filarach: wychowaniu, kształceniu, opiece, nauczycielu i bazie.

 

ZADANIA I CELE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA.

 

1.Doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest optymalny dla jego możliwości.

2.Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

3.Stawianie diagnozy pedagogicznej opartej na rzetelnej wiedzy o dziecku i prognozowanie jego rozwoju, (jakie dziecko może być, gdy prawidłowo zadziała proces wychowawczo – dydaktyczny) – wspieranie indywidualnej linii rozwoju.

4.Udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz rozwijanie uzdolnień.

5. Traktowanie dzieci ze zrozumieniem, troską i dobrocią. Stworzenie atmosfery sprzyjającej właściwym relacjom międzyludzkim, opartej na miłości, przyjaźni, prawdzie, życzliwości i przywiązaniu.

6. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

7. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, by lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

8. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresu i porażek.

9.Wzbogacanie bazy przedszkola, dbanie o jego estetykę i funkcjonalność.

10.Stałe podnoszenie kwalifikacji przez personel przedszkola w celu podniesienia jakości pracy.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest przedszkolem dbającym o uśmiech dziecka. Realizuje zadania prozdrowotne oraz zaspokaja potrzeby dziecka pod względem psychicznym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym. Absolwent jest człowiekiem szczęśliwym, umiejącym radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych.

 

NASZE PRZEDSZKOLE:

 

DOBRZE SŁUŻY ROZWOJOWI DZIECKA

1. Zajęcia są interesujące, oparte na stosowaniu nowoczesnych metod w pracy z dziećmi.

2.Stwarzane są warunki sprzyjające rozwojowi fizycznemu, nabywaniu wiedzy i umiejętności.

3.Zadania stawiane przed dziećmi są adekwatne do możliwości.

4. Absolwenci przedszkola są odpowiednio przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.

5. Przedszkole dużą wagę przywiązuje do lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych.

6.Przedszkole organizuje i uczestniczy w imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach i prezentacjach.

 

TRAKTUJE DZIECI ZE ZROZUMIENIEM, TROSKĄ I ŻYCZLIWOŚCIĄ

1.Dzieci mogą wyrażać swoje potrzeby, zainteresowania, mogą się prezentować, dzielą się swoimi przeżyciami i emocjami.

2.Dzieci mają możliwość współuczestnictwa w życiu przedszkola i społeczności lokalnej.

3.W przedszkolu wypracowano procedury pomocy dzieciom z trudnościami i formy pracy z dzieckiem zdolnym.

4.Wychowawcy współpracują z pedagogiem, psychologiem, logopedą itp., a także ze szkołą i innymi instytucjami wspierającymi proces wychowawczy.

 

JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE

1. Dzieci mają zapewniony bezpieczny pobyt w placówce, a warunki zabawy i odpoczynku są odpowiednie.

2.Przedszkole ma jasno określoną strukturę organizacyjną.

3. Ramowy rozkład zajęć w ciągu dnia jest zgodny z zasadami higieny i dostosowany do potrzeb rodziców.

4. Wszyscy wiedzą jak postępować w razie wypadku.

5. Posiłki podawane w przedszkolu są smaczne, zdrowe i estetyczne.

6. Prowadzone są działania prozdrowotne i profilaktyczne.

 

PRACUJĄ W NIM LUDZIE MĄDRZY I KOMPETENTNI

1. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe.

2. Realizowany jest plan doskonalenia nauczycieli uwzględniający wewnętrzne i zewnętrzne formy doskonalenia.

3. Zdobyte umiejętności wykorzystywane są w pracy z dziećmi.

4. Klimat współpracy oparty jest na akceptacji, szacunku i zaufania.

5. Dyrektor inspiruje, wspomaga i motywuje pracowników.

 

JEST OTWARTE NA WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI

1.Postępy dzieci są obserwowane i rejestrowane, a rodzice na bieżąco informowani o nich.

2.Nauczyciele szanują rodziców i potrafią z nimi rozmawiać.

3.Istnieje wiele propozycji współpracy nauczycieli z rodzicami.

4.Wykorzystywane są różnorodne formy edukacji rodziców.

5. Umożliwiamy rodzicom zapoznanie się z realizacją zadań wychowawczo-dydaktycznych poprzez organizowanie na holu przedszkola wystaw tematycznych oraz prowadzenie strony internetowej: www.przedszkole13.mrog.eu.

6.Organizowane są zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami rodziców i dzieci.

7. Przedszkole organizuje uroczystości i imprezy zgodnie z ustalonym harmonogramem na początku każdego roku szkolnego.

8. Przedszkole stara się rozpoznać środowisko domowe dzieci w celu sprawnego udzielania pomocy i wspiera rodziców w trudnych sytuacjach.

9. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która wspiera zarządzanie placówką.

 

NASZE PRZEDSZKOLE JEST ŁADNE

1. Sale są estetycznie urządzone, meble dostosowane są do wzrostu dzieci.

2.Zabawki i pomoce są kolorowe i wesołe, spełniają swoje funkcje dydaktyczne.

3.W salach zorganizowane są różnorodne kąciki zainteresowań.

4. Otoczenie przedszkola jest zadbane i pełne zieleni, plac zabaw jest duży, dobrze wyposażony i zaspakaja możliwości ekspresji ruchowej dzieci, urządzenia rekreacyjne są kolorowe i bezpieczne.

 

METODY PRACY

Do realizacji treści programowych wykorzystuje się następujące metody pracy: metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają formę jego aktywności tj. zabawę.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

1.Zna i jest związany uczuciowo ze środowiskiem, w którym żyje i wzrasta.

2.Jest wrażliwy na piękno otaczającej przyrody, zdaje sobie sprawę z zagrożeń środowiska naturalnego, podejmuje działania proekologiczne.

3.Czuje potrzebę korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury.

4. Jest wysportowany i chętnie uczestniczy we wszystkich formach aktywności ruchowej.

5.Posiada zainteresowania tworzeniem i odkrywaniem chęcią bycia twórcą i wynalazcą.

6.Jest otwarty na potrzeby i uczucia innych ludzi, chętnie podejmuje działania na rzecz innych.

7.Posiada właściwą motywację do nauki czytania i pisania.

8.Jest zainteresowany działalnością matematyczną.

9. Potrafi w sposób komunikatywny wyrażać swoje emocje, potrzeby oraz porozumiewać się z innymi.

10.Jest obowiązkowy i wytrwały.

11.Jest ciekawy świata, aktywny poznawczo.

12.Jest odporny emocjonalnie i zdolny do wysiłku intelektualnego.

13.Rozumie konieczność dbania o zdrowie swoje i innych – zna czynniki, które je warunkują oraz te, które mu zagrażają.

14. Umie przechowywać duże ilości informacji i wykorzystywać je we własnej aktywności edukacyjnej.

 

SYLWETKA NAUCZYCIELA NASZEJ PLACÓWKI NAUCZYCIEL PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 IM. SINDBADA

 

WINIEN BYĆ:

Wrażliwy – odznacza się taktem pedagogicznym, umiejętnościami empatycznymi, chęcią niesienia pomocy,

Otwarty – podatny na zmianę, poszukujący bardziej efektywnych sposobów pracy z dziećmi, pełen inicjatyw i pomysłów w nawiązywaniu wzajemnych relacji między nim a dzieckiem, rodzicami czy innymi osobami,

Komunikatywny – umie i lubi współpracować w zespole, potrafi dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi, potrafi wyrazić swoje zdanie, ale także słuchać innych, aktywny w kontaktach z rodzicami,

Kompetentny – posiada dużą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną, stale aktualizowaną, a także szerokie, ogólne zainteresowania,

Kreatywny – jest operatywny, dynamiczny, elastyczny, śmiały we wdrażaniu nowych pomysłów, stale poszukuje i weryfikuje swoje pomysł,

Odpowiedzialny – jest rzetelny i systematyczny, zaangażowany w prace na rzecz placówki, podejmuje dodatkowe działania i dokonuje oceny ich realizacji.